Nieuws

Duurzamer produceren zonder nieuwe normen

Cover voor Duurzamer produceren zonder nieuwe normen

Gisteren is opnieuw een uitspraak gedaan dat de omgevingsdiensten namens de Provincie Gelderland onhaalbare emissie-eisen hebben opgelegd aan Smurfit Kappa Parenco. Inmiddels is de Provincie voor wat betreft de emissies van alle stoomketels in het ongelijk gesteld. Deze theoretische eisen staan echter los van de duurzaamheidsambities van Smurfit Kappa Parenco. Hierbij een toelichting.

Zijn die rechtszaken eigenlijk wel nodig?

Onze stoomketels presteren in alle gevallen beter dan de geldende normen en wij zijn ook zeker bereid om tot een acceptabele aanpassing te komen. Daarvoor is goed overleg nodig, maar ondanks diverse pogingen blijkt dit onvoldoende mogelijk. Uiteindelijk moet dan een objectieve toetsing leiden tot een besluit.

In de meeste gevallen zijn er bij ons theoretische emissiegrensen opgelegd die weliswaar passen bij nieuwe installaties maar niet haalbaar zijn voor bestaande installaties. Met het opleggen van deze eisen komt het voortbestaan van onze fabriek in gevaar. Daarmee hebben we geen andere optie dan ons hiertegen te verzetten.

Een rechter besluit met een zwart-wit antwoord. Dat betekent nu dat het besluit van de Provincie is vernietigd. Daarmee gelden de bestaande normen uit de huidige vergunning. Als er sprake geweest was van overleg, zou er meer zijn bereikt.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Vanaf 2018 tot en met 2023 is er steeds een verbetering van de stikstof-uitstoot gerealiseerd. De resultaten zijn bereikt door slimme innovaties en forse investeringen: het iedere dag beter doen.

Nieuwe ketels ter vervanging van de K43/44

Los van rechterlijke uitspraken blijven wij investeren in verduurzaming van onze papierfabriek. De volgende stap is de vervanging van de oude stoomketel 43/44 door twee state of art stoomketels (low-NOx). Deze nieuwe stoomketels hebben de laagst mogelijke uitstoot. Hiermee is een investering van € 11 miljoen gemoeid. Deze, vanuit milieu-oogpunt geheel vrijwillige vervanging, verlaagt onze stikstofuitstoot verder met 30.000 kilo.

Emissieverbetering K62

Eveneens los van de uitspraak en de geldende normen, werken wij aan de vermindering van de uitstoot van onze biomassa-ketel (K62). Wij bereiden een investering van € 4 miljoen voor om ook hier een forse vermindering te realiseren. Daarvoor is aanvullende technologie nodig die specifiek voor onze ketel wordt ontwikkeld.

Verdere electrificatie

Als de nieuwe low-NOx stoomketels zijn geinstalleerd, is de volgende logische stap verdere electrificatie. Het werken met een electrische stoomketel is dan technisch en economisch mogelijk. Onze aansluitingen op het stroomnet zijn hiervoor ruim voldoende. Het is dan ook geen kwestie óf een dergelijke electrische stoomketel er komt. De vraag is wanneer deze er komt.

Ambitie

Wij zijn koploper op het gebied van CO2 reductie binnen de papierindustrie. Aan alle Europese doelstellingen wordt al ruimschoots voldaan, maar onze doelstelling staat als een huis. Wij worden de fabriek voor verpakkingspapier van Nederland waar op de meest duurzame en efficiente wijze verpakkingspapier wordt geproduceerd, met de doelstelling van “Net Zero” in 2030.

Een aantal technologieën moeten nog verder worden ontwikkeld, en wij geloven dat het kan. Of het nu stikstof, water of CO2 is, onze plannen zetten we door. Hiertoe hebben we diverse vergunningsaanvragen ingediend bij de Provincie Gelderland.

Tijdslijn

Inmiddels is er goedkeuring voor diverse projecten vanuit Smurfit Kappa Group. De komende tijd zal worden gebruikt om deze verder uit te werken zodat wij klaar zijn als we een vergunning krijgen.